Aktualności

 • Brak aktualności

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI HoReCa Project

 1. Informacje umieszczone w serwisie http://www.horeca-project.com są objęte ochroną prawną i nie mogą być wykorzystywane bez zgody właściciela strony.

 2. Ceny podane w serwisie http://www.horeca-project.com, nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w zależności od wielkości zamówienia (ilość zamawianych produktów oraz usług, termin realizacji zamówienia oraz aktualna dostępność produktów). Nie mogą jednak ulec zmianie po podpisaniu umowy wypożyczenia z Najemcą i dotyczyć wypożyczanego sprzętu.

 3. Informacje umieszczone w serwisie oraz ulotce reklamowej nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń.

 4. Wszystkie zamówienia powinny być składane drogą e-mailową lub telefonicznie. Istnieje możliwość przyjmowania zamówień w biurze obsługi klienta lub w siedzibie firmy.

 5. Rezerwacje powinny być dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem (możliwy brak dostępności asortymentu z "dnia na dzień").

 6. Rezerwacja sprzętu powinna zawierać dokładny termin wypożyczenia, datę i godzinę dostawy oraz zwrotu.

 7. Potwierdzeniem rezerwacji zamówienia jest wpłata pełnej kwoty, za zamówienie, przelewem na konto bankowe na podstawie wystawionej faktury Proforma VAT (forma potwierdzenia rezerwacji może ulec zmianie po wcześniejszych ustaleniach, w terminach odroczonych rezerwacji pobieramy zaliczkę w celu rezerwacji sprzętu w okresie późniejszym. Pozostała kwota płacona jest wówczas przy dostawie sprzętu).

 8. Brak wpłaty na konto w wyznaczonym terminie, może anulować rezerwację.

 9. Całkowity koszt wypożyczenia sprzętu ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia.

 10. Ceny w Umowie Wypożyczenia-Przekazania  są cenami umownymi pomiędzy Przekazującym a Odbierającym. Sprzęt wypożyczany jest na czas określony, który ustalany jest między stronami (Umowa Wypożyczenia-Przekazania). Możliwe jest wydłużenie czasu wypożyczenia sprzętu tylko za pisemną zgodą Przekazującego. Za wydłużenie wypożyczenia, bez pisemnej zgody Przekazującego, Wypożyczający zostanie obciążony dodatkowymi kosztami (ceny umowne podwyższone zostaną o 100%).

 11. Warunkiem przekazania sprzętu Odbierającemu jest uiszczenie przez niego kaucji w wysokości ustalonej indywidualnie w Umowie Wypożyczenia-Przekazania. Wysokość kaucji uzależniona jest od wartości wypożyczanego sprzętu. Kaucja jest formą zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub utratą w inny sposób. Kaucja podlega zwrotowi po: całkowitym rozliczeniu Umowy Wypożyczenia-Przekazania, zapłaty za wypożyczenie sprzętu, uregulowaniu ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży lub utraty w inny sposób. Wypożyczający może odstąpić od kaucji w uzasadnionych przypadkach ustalając indywidualnie z Najemcą.

 12. Odbierający zobowiązany jest do używania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz do ochrony go przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą lub utraty w inny sposób.

 13. Dostarczany sprzęt Odbierającemu jest w pełni sprawny technicznie i zachowuje pełną funkcjonalność zgodnie z jego przeznaczeniem. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za straty Najemcy (brak możliwości wykonania lub utrudnienia w wykonaniu zlecenia przez Najemcę, utrata domniemanych korzyści itp.) wynikłe z powodu nieprzewidzianych awarii technicznych wypożyczanego sprzętu (urządzenia chłodnicze, grzewcze i inne). Jednocześnie wypożyczający deklaruje, w miarę istniejących możliwości, naprawę lub wymianę urządzenia na sprawne.

 14. Odbierający przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Przekazujący będzie mógł wystąpić na drodze sądowej ze wszelkimi roszczeniami dotyczącymi wypożyczonego Sprzętu a w szczególności o zwrot Sprzętu, rozliczeniem odszkodowania za Sprzęt, a także rozliczeniem związanym z wynajmem sprzętu, w momencie niedopełnienia wszystkich zobowiązań przez Odbierającego.

 15. Odbierający ponosi pełną odpowiedzialność za Sprzęt od momentu przekazania go, mocą Umowy Wypożyczenia-Przekazania, do momentu zwrotu przedstawicielowi Przekazującego.

 16. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia Sprzętu lub jego utraty, Odbierający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Przekazującego o takim zdarzeniu.

 17. Szkody za jakie Odbierający zostanie obciążony

  1. Szkody nie powodujące całkowitego wyłączenia sprzętu z eksploatacji, czyli:

   • koszty dodatkowego czyszczenia sprzętu (w przypadku wykraczającym poza normalny stopień zużycia, zabrudzenia),
   • koszty częściowej naprawy (poprzez wymianę uszkodzonych elementów i innych uszkodzeń w sprzęcie),
   • koszty napraw pogięcia, połamania elementów, trwałego odbarwienia lub jakichkolwiek zmian w strukturze zewnętrznej krzeseł konferencyjnych w ryczałtowej kwocie 30 PLN netto za każdą sztukę,
   • koszty napraw pogięcia, połamania elementów, trwałego odbarwienia lub jakichkolwiek zmian w strukturze zewnętrznej i wewnętrznej wpływających na obniżenie walorów estetycznych lub użytkowych stołów lub innego sprzętu, w szczególności zastawy stołowej i sprzętu cateringowego (pęknięcia i wyszczerbienia porcelany i szkła, rozdarcia, przepalenia lub trwałe zbrudzenia sprzętów takich jak krzesła tapicerowane, pokrowce, obrusy, serwety itd.).

   Wycena szkód zostanie dokonana na podstawie Protokołu Zdawczego w terminie do 3 dni roboczych od jego sporządzenia i nie podlega dodatkowej akceptacji strony. Wartość przedmiotu, usługi lub wartość odtworzenia (wartość zakupu nowego przedmiotu, tej samej marki i typu lub wykonania identycznego przedmiotu) jest określona w cenniku Wypożyczającego i nie podlega negocjacji.

  2. Szkody powodujące całkowite wyłączenie sprzętu z eksploatacji, czyli:

   • permanentne zabrudzenia, których usunięcie jest niemożliwe, albo spowoduje odbarwienie lub osłabienie trwałości tapicerki, blatu lub innych elementów sprzętu,
   • uszkodzenia w strukturze poszycia o wielkości przekraczającej możliwość częściowej naprawy sprzętu bez pogorszenia jego walorów estetycznych i użytkowych (rozdarcia, przepalenia i inne),
   • zagubienia bądź kradzieży sprzętu.

   Wycena szkód zostanie dokonana na podstawie Protokołu Zdawczego w terminie do 3 dni roboczych od jego sporządzenia i nie podlega dodatkowej akceptacji strony. Wartość przedmiotu, usługi lub wartość odtworzenia (wartość zakupu nowego przedmiotu, tej samej marki i typu lub wykonania identycznego przedmiotu) jest określona w cenniku Wypożyczającego i nie podlega negocjacji.

  3. Wszelkie koszty wynikłe na skutek opóźnienia montażu z winy Zamawiającego poniesione przez Wynajmującego w realnej ich wysokości.

 18. W sytuacji gdy dokładne policzenie sprzętu jest niemożliwe bezpośrednio przy zwrocie, ilości są szacowane, a dokładne liczenie następuje komisyjnie w magazynie Wynajmującego.

 19. Odbierający powinien ubezpieczyć sprzęt w pełnym zakresie, przy uwzględnieniu jakichkolwiek zdarzeń skutkujących uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą Sprzętu z jakichkolwiek przyczyn.

 20. Odbierający zobowiązuje się do udzielenia pisemnego pełnomocnictwa osobie upoważnionej do nadzoru nad wykonaniem usługi w momencie dostawy, rozkładania sprzętu i sporządzania protokołu zdawczego.

 21. Sprzęt powinien zostać zwrócony Przekazującemu natychmiast po ustaniu (wygaśnięciu, rozwiązaniu) Umowy Wypożyczenia-Przekazania, chyba, że Przekazujący wcześniej wezwie do jego zwrotu z uzasadnionych  powodów.

 22. Dodatkowe świadczenia:

  Wypożyczający może w miarę możliwości wykonać na zlecenie Odbiorcy szereg usług dodatkowych, nie objętych umową i nie przewidzianych w planie wynajmu, z których Najemca może skorzystać w trakcie wykonywania usługi, a Najemca oświadcza, że rozumie pojęcie zakresu usług dodatkowych i akceptuje ich ceny:

  • dowóz sprzętu dodatkowo zamówionego przez Nabywcę, a nie ujętego w umowie,
  • wykonanie planu ustawienia sprzętu, pomiary miejsca ustawienia, doradztwo,
  • dodatkowy montaż lub demontaż sprzętu,
  • dodatkowe przewieszanie lub podwieszanie  ścian, sufitów, gali, oświetlenia, etc.
  • umieszczanie, zawieszanie dekoracji,
  • wszelkie zmiany w planie ustawienia sprzętu dokonywane w trakcie montażu, nie ujęte i nie zgłoszone wcześniej.
 23. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy Wypożyczenia-Przekazania zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z powyższą Umową jest sąd właściwy dla siedziby Przekazującego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 Styczeń 2008r. i stanowi integralny załącznik do każdej Umowy Wypożyczenia-Przekazania.

© by HoReCa Project. Wszelkie prawa zastrzeżone.